11.8.11

HADIS MAUDHU' DAN DHAIF RAMADHAN 1وهو شهر أوله رحمة,ووسطه مغفرة,وآخره عتق من النار

Bulan Ramadhan adalah sebuah bulan yang awalnya adalah rahmat,pertengahannya adalah keampunan sedangkan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka.

Diriwayatkan oleh al-Mahamili dalam al-Amali no:50.,Ibnu Abi Dunya,al-Khatib dan Ibnu Asakir.

Hadith ini di dalam rantaian perawinya terdapat Sallam (Ibn Sulaiman Ibn Siwar)

Kata `Uqaili : Tiada asalnya hadith ini dari az-Zuhri

Kata Imam az-Zahabi di dalam Al-Mizan : Ibnu `Adiy berkata: Sallam ini mungkar hadithnya

Kata al-Albani: Hadith ini sangat dha`ifDi dalam sanadnya terdapat Ali b.Zaid b.Jad`an.Dia itu orang yang lemah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya.Kata Imam Ibnu Khuzaimah: "Saya tidak berhujjah dengannya disebabkan hafalannya yang lemah.(Lihat adh-Dho`ifah:871,1569),demikian pula kata al-`Uqaili

No comments:

Post a Comment